4.6 הֶספק ונצילות

-  המושגים "הספק" ו"נצילות".

 

שאלות ומבחנים