2.4 מתיחות, כוח נורמלי וכוח חיכוך
  • מתיחות בחתך רוחב ומתיחות של חוט.
  • כוח נורמלי; מודל קפיצים.
  • אדהזיה; חיכוך קינטי; חיכוך סטטי.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים

כוח החיכוך - פעילות חקר

דריך לפעילות חקר בנושא כוח החיוך כולל המלצות למורים, הסברים, תדריך, דוגמאות לתשובות התלמידים וקריטריונים להערכה.