2.1 כוחות ומדידתם
  • המושג "כוח", כוח הכובד.
  • תכונת האלסטיות ותכונת הלינאריות של קפיץ.
  • דינמומטר.
  • הגדרה ראשונית של יחידת הכוח "ניוטון".
  • מאזני קפיץ; הגדרה ראשונית למושג "משקל" ככוח הכובד.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים