שימור תנע

ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-.

  קובץ הבוחן
  קובץ פיתרון לבוחן

בחנים נוספים