quiz

לפניכם אוסף של בחנים קצרים (כולל פתרונות) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות ומיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-. בשאלון האינטראקטיבי התלמידים עונים ובסיום המערכת מגיבה, מעירה, מאירה ואף נותנת ציון.

 

כח המתיחות

כח המתיחות במצבי התמדה

כח החיכוך הסטטי

החיכוך הסטטי במצבי התמדה

החוק השלישי של ניוטון

כח ומשקל

כח, מהירות, תאוצה

תאוצה

הבנת מושג "ווקטור התאוצה" בתנועות שונות