quiz

לפניכם אוסף של בחנים קצרים (כולל פתרונות) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות ומיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-. בשאלון האינטראקטיבי התלמידים עונים ובסיום המערכת מגיבה, מעירה, מאירה ואף נותנת ציון.

 

תנועה קצובה

תנועה במהירות משתנה

תנועה שוות תאוצה