שאלה 2

בתרשים שלפניך מוצגת מכונית הנוסעת לאורך כביש ישר ואופקי. אל תקרת המכונית קשורה משקולת באמצעות חוט, שמסתו זניחה ביחס למסת המשקולת. החוט יוצר עם הכיוון האנכי זווית קבועה (ראה תרשים).

א. סרטט במחברתך את המשקולת, וסמן בסרטוט את הכוחות הפועלים עליה. (התייחס רק לכוחות הפועלים במערכת ייחוס אינרציאלית, ולא לכוחות הפועלים במערכת הייחוס המואצת הנעה עם המכונית).

ב. מהו כיוון הכוח השקול הפועל על המשקולת? נמק.

ג. חשב את תאוצת המכונית (גודל וכיוון)

ד. אילו תאוצת המכונית הייתה כפולה מהתאוצה שחישבת בסעיף ג, מה הייתה הזווית?

ה. האם ייתכן שהמכונית נוסעת שמאלה? נמק.

ו. האם הזווית  תלויה במסת המשקולת? נמק.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  69% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 77
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 53%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 2.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד
  סעיף ה
  סעיף ו