קריטריונים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה, החל משנת תשע"ד

 

הדף

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/BchinotHabagrut/BagrutMahabada.htm

נמצא באתר המפמ"ר, באתר משרד החינוך.

מומלץ לצפות באתר בדפדפן Internet Explorer.