5.7 ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה

-          ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

-          עירור אטומי על ידי חלקיקים.

-          השוואה בין ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של אותו אטום.

-          הקשר בין קרינה הנפלטת מאטום לבין רמות האנרגיה האטומיות.

 

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מצגות על מודלים שונים של האטום קרינה וחומר

אמצעי המחשה דינמיים