שאלה 1

בתרשים א שלפניך מוצגים חתך MN של מראה מישורית, מקור אור נקודתי O ועין של צופה בנקודה P. אורך כל משבצת בתרשים מייצג מרחק של 5 ס"מ במציאות.

תרשים א

א. העתק את תרשים א למחברתך ,כך שכל משבצת בתרשים תיוצג על ידי משבצת במחברת. הוסף לתרשים סרטוט של קרן היוצאת מן המקור O, פוגעת במראה, ומוחזרת ממנה אל הנקודה P. תאר כיצד קבעת את נקודת הפגיעה של הקרן במראה.

ב. מציבים מאחורי המראה (מימין לה), במקביל אליה ובמרחק 10 ס"מ ממנה, לוח אטום לאור שאורכו זהה לאורך המראה. האם הצופה ימשיך לראות את דמות מקור האור? נמק.

ג. הוסף לתרשים שבמחברתך את גבולות האזור שממנו יכול צופה כלשהו לראות את דמות מקור האור הנוצרת על ידי המראה.

ממקמים מראה נוספת RQ כמתואר בתרשים ב:

ד. (1) העתק את התרשים למחברתך, וסמן בו את הדמויות:
I1 הדמות הראשונה (הנוצרת לאחר החזרה אחת).
I2 הדמות השנייה) הנוצרת לאחר שתי החזרות).

(2) הסבר מדוע במערכת המראות נוצרות רק שתי הדמויות I1 ו- I2 של מקור האור O.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  62% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 62
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 
כ- 60%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 1.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד