שאלה 3

תלמיד בנה מעגל חשמלי, כמתואר בתרשים שלפניך, כולל: מקור מתח שהכא"מ שלו 3V והתנגדותו הפנימית אינה ידועה: תילים מוליכים שהתנגדותם זניחה; אמפרמטר אידיאלי A; תיל אחיד MN שהתנגדותו אינה זניחה ואורכו 1 מטר, P הוא מגע נייד שאפשר להזיז לאורך התיל MN.
x הוא אורך הקטע MP של התיל.

התלמיד שינה כמה פעמים את מקומו של המגע הנייד P לאורך התיל (את האורך x), ובכל פעם מדד את הזרם  I. כאשר x היה שווה לאפס, הוראת האמפרמטר הייתה  3A.

א. איזה מבין הגרפים 4-1 שלפניך מתאר בצורה נכונה את עוצמת הזרם I כפונקציה של ? x  הסבר.

ב. חשב את ההתנגדות הפנימית של מקור המתח.

ג. עבור x = 0.1m הוראת האמפרמטר הייתה 1.5A.

התלמיד חזר על הניסוי עם תיל אחר (במקום התיל MN) שגם אורכו 1m והוא עשוי מאותו חומר כמו התיל MN ,אך שטח החתך שלו קטן מזה של התיל  MN.

ד. עבור x=0 האם הוראת האמפרמטר בניסוי עם התיל השני הייתה גדולה מזו שבניסוי עם התיל הראשון, קטנה ממנה או שווה לה? נמק.

ה. עבור x = 1m האם הוראת האמפרמטר בניסוי עם התיל השני הייתה גדולה מזו שבניסוי עם התיל הראשון, קטנה ממנה או שווה לה? נמק.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  85% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 83
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
כ- 97%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 3.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד
  סעיף ה
  המלצות דידקטיות כלליות לשאלה