שאלה 2

על נורה חשמלית רשום 3W ,6V.

א. הסבר את המשמעות של נתונים אלה.

לרשותו של תלמיד שתי נורות שיש להן התכונות המצוינות בסעיף א', סוללה של 6V שהתנגדותה הפנימית זניחה, סוללה של 12V שהתנגדותה הפנימית זניחה, תילים מוליכים ומפסקים.
התלמיד התבקש לבנות באמצעות הציוד המפורט לעיל (ובאמצעותו בלבד) פנס ובו שני מצבי תאורה: תאורה נמוכה עם נורה אחת ותאורה גבוהה עם שתי נורות. על הפנס לקיים את הדרישה שהנורות יאירו באורן המלא בכל אחד משני מצבי התאורה. הנח שהתנגדות הנורות קבועה (אינה תלויה בטמפרטורה). לבניית הפנס התלמיד בחן את האפשרויות (1)-(4) שלפניך.

אפשרות מס'

מקור המתח

חיבור הנורות

(1)

סוללה של 6V 2 הנורות בטור זו עם זו

(2)

סוללה של 6V 

2 הנורות במקביל זו עם זו 

(3)

סוללה של 12V

2 הנורות בטור זו עם זו 

(4)

סוללה של 12V

2 הנורות במקביל זו עם זו 

התלמיד בחר לבנות את הפנס לפי אפשרות (2).

ב. חשב את הזרם העובר דרך הסוללה כאשר:
( i) רק נורה אחת מאירה.     (ii) שתי הנורות מאירות.

ג. הסבר מדוע אפשרויות (1), (3) ו (4) אינן מתאימות לבניית פנס שיפעל כנדרש לעיל.

ד. לשתי נורות שונות (למשל האחת נורת להט והאחרת נורה פלואורסצנטית) יש הספקים שווים, ושתיהן מאירות באורך המלא. האם ייתכן שנורה אחת מאירה חזק יותר מהאחרת? הסבר.

על פי נתוני מכון סאלד

  •  73% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 81
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
כ- 73%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 2.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד