מידע כללי על הבחינה במתכונת חקר - רפורמה

החל בקיץ תשע"ז רשימת מעבדות החובה הנדרשות לשאלון מעבדת החקר (036386) ושאלון החקר(036382) הינה כמפורט להלן:.

1.1.      ניסויי חובה לנבחנים בשאלון "מעבדת חקר" או "שאלון חקר"

1. יישומי החוק השני של ניוטון עבור מערכת דו-גופית

יש לבחור אחד משני ניסויים אלה ברשימת הפעילויות הכללית במכניקה: 1270, 1271

2. שימור תנע (לא כולל היבטי אנרגיה) בשני ממדים

יש לבחור אחד משני ניסויים אלה ברשימת הפעילויות הכללית במכניקה: 1573, 1572.

3. כא"מ מתח הדקים והתנגדות פנימית

יש לבחור אחד משני ניסויים אלה ברשימת הפעילויות הכללית בחשמל: 2240, 2241.

4. השדה המגנטי של סליל דק

יש לבחור אחד משני ניסויים אלה ברשימת הפעילויות הכללית בחשמל: 2430, 2432.

 

1.2.      נבחני משנה – לימוד לקראת בחינת המעבדה ב"שאלון חקר"

נבחני משנה המעוניינים ללמוד בצורה מרוכזת את ניסויי החובה לקראת המבחן ב"שאלון חקר" יוכלו לעשות זאת בימים מרוכזים במרכז הארץ. פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

שאלון הבחינה משמש כמחברת בחינה.  התלמידים יכתבו את תשובותיהם בתוך שאלון הבחינה ו/או בנספח שיצורף למחברת הבחינה על פי הנחיות הבחינה.

הבגרות במתכונת חקר