קריטריונים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה- רפורמה

בבחינת הבגרות במעבדה רגילה כל תלמיד ייבחן על ניסוי אחד מתוך  7 ניסויים ידועים מראש בהתאם לכללים המופיעים בנספח 2.

3 ניסוים יהיו מתחום המכניקה, 3 ניסויים יהיו מתחום האלקטרומגנטיות וניסוי נוסף  לבחירתו של המורה מכל תחום שהוא, כולל מתחום המכניקה והאלקטרומגנטיות.

רשימת ניסויים/פעילויות המעבדה מונה כיום מעל ל-400 ניסויים ומופיעה באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה.  הפעילויות מובאות ממקורות רבים, וממוינות על פי סוגים ומורכבות.

http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1152&ArticleID=805

 

בחירה על פי רמת מורכבות

·     לא יבחר יותר מניסוי אחד ברמת מורכבות 1.

·     יש לבחור לפחות שלושה ניסויים ברמת מורכבות 3.

 

בחירה על פי סוגי פעילויות

·     לא יבוצע יותר מניסוי וידאו אחד (ניתוח סרט וידאו).

·     לא תבוצע יותר פעילות אחת לבניית הדמיה (שימוש בתכנות, שימוש באנליזה נומרית).

·     לא יבוצע יותר מניסוי וירטואלי אחד (מבוסס הדמיה קיימת).

·     החל משנת תשע"ו, יבוצע לפחות ניסוי אחד העושה שימוש במדידה ממוחשבת (מדובר בחיישן המתחבר למחשב ולא בסימולציה).

הערות:
כל בית-ספר רשאי לכלול פעילויות שאינן מופיעות ברשימת הפעילויות. במקרה זה בשלב ההרשמה באתר, יש לצרף קובץ של הפעילות המוצעת, המכיל:

·     אפיון הפעילות על-פי הכותרות של העמודות השונות שברשימת הפעילויות (סוג הפעילות, רמת מורכבות וכיו"ב).

·     תיאור מלא של הפעילות ותדריך מעבדה.

רשימת הפעילויות המוצעת על ידי בית הספר תאושר באם היא תעמוד בצורה מלאה בדרישות לבחירת הפעילויות, ורק אם הפרטים הנדרשים בטופס למילוי בקשת האישור, כולל מספר סידורי של הפעילות, יופיעו במלואם.

 

הנחיות לביצוע הבחינה:

·     הבחינה תיערך החל מחודש ינואר (כל שנה) ולפני הבחינה בכתב ובתנאי שהתקבל אישור מינוי. בחינה לאחר תאריך הבחינה בכתב טעונה אישור של הפיקוח.

·     לחדר הבחינה יוכנסו בו זמנית עד חמישה תלמידים.

·     חובה בכל חדר נוכחות רציפה של בוחן ומורה הפיזיקה של הכיתה. 

·     אין לאפשר בחינה בשני חדרים כאשר משובץ בוחן יחיד.

·     יש להדגיש שבכל חדר בחינה ערכה יחידה לכל ניסוי.

·     הגרלת הניסוי על ידי התלמידים תעשה בצורה הבאה:

-       קבוצה ראשונה, בת 5 תלמידים, תגריל פתקים שיוכנו בעוד מועד (פתקים שהוגרלו יוצאו זמנית מהמאגר). קבוצה זו תתחיל לבצע את הניסויים שהגרילו.

-       רק כשתלמיד סיים את הבחינה ויצא מן החדר יוחזר הפתק של הניסוי שבחר למאגר ההגרלה.

-       כאשר מוחזר פתק הניסוי למאגר ההגרלה, תלמיד נוסף נקרא להגריל את אחד הניסויים ולהתחיל לבצעו.

 

הנחיות לתלמידים וחומרי עזר מותרים בבחינת הבגרות במעבדה

·     חומרי העזר המותרים לבחינת הבגרות במעבדה הם: כלי כתיבה, מחשבון, סרגל, דף נוסחאות ומחברת בחינה (או דפים משובצים שיסופקו על ידי בית הספר).

·     החל משנת תשע"ו לא יורשה התלמיד להיעזר בכל תדריך שהוא או שרטוט של מערכת הניסוי.

·     התלמיד חייב להשאיר את המערכת מורכבת עד תום הבחינה.

·     בזמן המבחן התלמיד יתעד בכתב את הניסוי. תיעוד זה ישמש את הבוחן להערכת התלמיד, בנוסף להערכה בעל פה. במחברתו של התלמיד הנבחן יופיע תיעוד על פי הסעיפים הבאים:

1.     שם הניסוי, שם התלמיד, מטרות הניסוי.

2.     פיתוח הנוסחאות ושרטוט סכמטי של המערכת כגון: תרשים כוחות, מעגל חשמלי, מהלך קרניים.

3.     תוצאות הניסוי יוצגו בטבלאות יחד עם יחידות המידה.

4.     גרפים יעוצבו על פי ההנחיות לשרטוט גרפים.

5.     חישוב הגדלים הפיזיקאליים מתוך הממצאים יוצג בצורה ברורה כולל יחידות.

6.     יבוצע ניתוח שגיאות הכולל גורמי שגיאה, שגיאה מוחלטת ושגיאה יחסית. 

7.     המסקנות ירשמו בקצרה.

 

התלקיט

·     כידוע, החל משנת הלימודים תשס"ח כל תלמיד הנבחן במעבדה לפיזיקה חייב להגיש לבוחן תלקיט (תיק עבודות), המכיל את כל הפעילויות שביצע במעבדה, בהקשר ל-7 הניסויים עליהם הוא נבחן, המלוות בהערכת המורה על דוחות הניסויים הנכללים בבחינה.

·     הדוחות בתלקיט יוגשו בזמן הבחינה על ידי תלמיד בודד או על ידי קבוצה קטנה (לא יותר משלושה תלמידים).

·     הערכת התלקיט מהווה 10% מציון הבחינה.

·     ניתן, בתאום עם הבוחן, להגיש את התלקיט בצורה מתוקשבת, הכוללת את הערכת המורה ובתנאי שלכל תלמיד יש תלקיט במסמך אחד הכולל תוכן עניינים מקושר.

 

הבגרות במתכונת רגילה