בחירת רשימת הניסויים

 
מעבדה רגילה – כללים ונהלים

רשימת פעילויות המעבדה מונה כיום מעל ל-400 ניסויים ומופיעה באתר המרכז הארצי של מורי הפיזיקה. הפעילויות מובאות ממקורות רבים, וממוינות על פי סוגים. גם רשימת המקורות מופיעה באתר.
יש לבחור לפחות 4 פעילויות ברמת מורכבות גבוהה(3), ולכל היותר 3 פעילויות ברמת מורכבות נמוכה    (1).

רמת המורכבות של הפעילויות לפי תחום הדעת:

במכניקה, א"מ וקרינה וחומר – יש לבחור לפחות פעילות ברמת מורכבות גבוהה, לכל היותר פעילות אחת ברמת מורכבות נמוכה.
את הניסוי הרביעי ברמת מורכבות גבוהה אפשר לבחור מכל נושא.

סוגי הפעילויות:
מבין 10 הפעילויות, רובן תהיינה ניסויים רגילים או ממוחשבים. עם זאת, ניתן בהחלט לשלב פעילויות כמו ניתוח סרט וידאו, בניית הדמיה, הדמיה או ניתוח ממצאי ניסוי – אך לא יותר מפעילות אחת מכל סוג.
אילוץ נוסף: אין לבחור בשתי פעילויות המופיעות תחת אותה כותרת ברשימת הפעילויות.
לדוגמה: אין לבחור בשתי הפעילויות שמספריהן הסידוריים הם 1141 ו- 1142.


הערות:
כל בית-ספר רשאי לכלול פעילויות שאינן מופיעות ברשימת הפעילויות. במקרה זה יש לשלוח יחד עם רשימת הפעילויות המוצעת:
את איפיון הפעילות על-פי הכותרות של העמודות השונות שברשימת הפעילויות (סוג הפעילות, רמת מורכבות וכיו"ב).
תיאור מלא של הפעילות + תדריך מעבדה.
את הפעילויות המופיעות ברשימת הפעילויות תחת הכותרת "כללי", אפשר לשייך למכניקה, לחשמל או לפרקי הבחירה.
רשימת הפעילויות המוצעת על ידי בית הספר תאושר רק אם היא תעמוד בצורה מלאה בדרישות לבחירת הפעילויות, ורק אם הפרטים הנדרשים בטופס למילוי בקשת האישור, כולל מספר סידורי של הפעילות, יופיעו במלואם.
משך הזמן המומלץ לבחון קבוצה בת 5 תלמידים הוא כשעתיים. יש לוודא שלא יימצאו יותר מ-5 תלמידים בו זמנית בחדר המעבדה וכן שלא ייבחנו שני תלמידים בו זמנית על אותו ניסוי.


לשם כך יש להגריל את הניסויים על פי הנוהל הבא:
קבוצה ראשונה, בת 5 תלמידים, תגריל פתקים מהמעטפה (יחד או בזה אחר זה). קבוצה זו תתחיל לבצע את הניסויים שהגרילו. פתק ניסוי שהוגרל אינו חוזר למעטפה כל עוד לא הסתיים ניסוי זה. כאשר תלמיד מסיים ניסוי, מוחזר פתק הניסוי למעטפה ותלמיד נוסף נקרא להגריל את אחד הניסויים הנמצאים במעטפה ולהתחיל לבצעו.

הבגרות במתכונת רגילה