הוראות לנבחנים בבחינות הבגרות

 

הוראות מיוחדות:

  1. ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת. תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו. התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה.
  2. בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן. כאשר אתה משתמש בסימן שאינו מופיע בדפי הנוסחאות, רשום את פירוש הסימן במילים. לפני שתבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאימים בנוסחאות. אי- רישום נוסחה או אי- ביצוע הצבה עלולים להפחית נקודות מהציון. רשום את התוצאה המתקבלת ביחידות המתאימות.
  3. בפתרון שאלות שנדרש בהן להביע גודל באמצעות נתוני השאלה, יש לרשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון תאוצת הנפילה החופשית g או קבוע הכבידה העולמי G.
  4. בחישוביך השתמש בערך 10m/s2 לתאוצת הנפילה החופשית.
  5. כתוב את תשובותיך בעט. כתיבה בעיפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור. מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

 

הוראות נוספות

  1. קרא את כל השאלות שבטופס לפני בחירת שלוש השאלות עליהן תענה. 
  2. בדוק שענית על כל סעיפי השאלה (שים לב שחלק מהשאלות ממשיכות בעמוד נוסף).